İlke ve Kurallar

Amaç

PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Türkiye’de insan kaynakları yönetiminin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan bir kuruluştur.

PERYÖN Etik İlke ve Kuralları’nın amacı; ülkemiz şirketlerindeki tüm yönetici ve çalışanların yanı sıra Türkiye’de toplumunun PERYÖN üyelerinden hangi tutum ve davranışları beklemeleri gerektiğinin açık bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktır.

Tüm PERYÖN üyeleri bu dokümanda belirtilen ilke ve kurallara uymakla yükümlüdür.

Ancak PERYÖN, üyelerimizin tümünün söz konusu ilke ve kurallara tam olarak uymalarının her zaman mümkün olamayacağının bilincindedir. Bu nedenle PERYÖN Genel Kurulu, Etik İlke ve Kuralları’nın ihlal edildiği durumların bildirileceği PERYÖN Etik Kurulu’nun kurulmasına karar vermiş ve bu kurulu aykırılıkların incelenmesi için görevlendirmiştir.

Aykırılık durumlarının bildirilmesi için izlenecek yol bu dokümanın son bölümünde yer almaktadır.

PERYÖN DEĞERLERİ VE ÜYELERİN GÖZETMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ETİK İLKELER VE KURALLAR

1. Kişisel Bütünlük ve Tutarlılık

2. Mesleki Sorumluluk

3. Gelişim Bilinci

4. Eşitlikçi ve Adil Yaklaşım Bilinci

5. Çıkar Dengelerinin Gözetilmesi Bilinci

6. Bilginin Kullanımı

7. Sosyal ve Toplumsal Sorumluluk

1. Kişisel Bütünlük ve Tutarlılık

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak tüm hareket, tutum ve davranışlarımızla etik ilke ve kurallara duyarlı örnek bireyler olmaya çalışırız.

İçerik

Tutum ve davranışlarla, kişisel bütünlüğün ve tutarlılığın standartlarını belirleyici rol oynamak ve örnek olmak,

Hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlar karşısında güvenilirliğimizin ve şahsımıza duyulan saygının artırılmasını sağlamak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Verdiği sözleri tutar ve tüm taahhütlerini yerine getirir.

2. Düşüncelerini sözlerine ve davranışlarına yansıtır. İyi niyet çerçevesinde özü, sözü, eylemi birdir.

3. Sözleri ve davranışları ile tutarlıdır ve karşısındakilere güven verir.

4. Yasalara ve ahlak kurallarına, hizmet verdiği kurumun politika ve prosedürlerine uyarak, örnek davranışlar gösterir.

5. Meslek etiğinin oluşumunu ve gelişimini destekler.

6. Baskılar karşısında kişisel bütünlüğünü ve tutarlılığını korur.

 

2. Mesleki Sorumluluk

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarda değer yaratmayı asli görevimiz olarak kabul ederiz. İçinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşların etik değerlere uyumlarına katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görürüz. Mesleğimizi icra ederken kişisel kararlarımızda ve gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde mesleki sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket eder ve örnek davranışlarda bulunuruz. Mesleğimizin güvenilirliğini ve değerini artırıcı faaliyetlere öncülük ederiz.

İçerik

  • Çalıştığımız kurum ve kuruluşlarda, iş dünyasında ve toplumda, mesleğimize ilişkin stratejik önemin, duyulan güvenin ve saygının artırılmasını sağlamak.
  • Hizmet ettiğimiz kurum ve kuruluşların hedef ve amaçları doğrultusunda somut değer yaratan çalışmalarda bulunmak.
  • Mesleğimizin ilkeleri ve faaliyetleri hakkında

a) mevcut veya mesleğe yeni girmiş meslektaşlarımızın,

b) hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların,

c) toplumun, bilgilendirilmelerini, bilinçlendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak.

  • Hizmet verdiğimiz işyerlerinin her açıdan olumlu yönde gelişimine katkıda bulunmak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Mesleğin gelişimi için dünyadaki ve ülkemizdeki en iyi uygulamaları araştırır.

2. Bilgi ve deneyimleri paylaşarak meslektaşların gelişimine katkıda bulunur.

3. Hizmet verdiği kuruluşta başarılı olmak için en üst düzeyde çaba gösterir.

4. Kişisel yetkinliğini en üst düzeye çıkartmaya çalışır.

5. Yasalara ve etik değerlere uyum sağlamakta kararlılık gösterir, meslek etiğinin oluşumunu ve gelişimini destekler.

6. İş ve özel yaşamında hukuka uygun eylem ve davranışlarda bulunur, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirir.

 

3. Gelişim Bilinci

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak bireysel yetkinliklerimizin yanı sıra hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların, PERYÖN’ün ve toplumun niteliklerini en üst düzeye çıkartmayı hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için sürekli gelişme olanakları yaratmaya çalışırız.

İçerik

  • İnsan yönetimi alanındaki mesleki bilgilerimizin yanı sıra organizasyon ve iş dünyasına ilişkin bilincimizin genişlemesini sağlamak.
  • Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların olumlu yönde değişimine ve gelişimine katkıda bulunmak.
  • PERYÖN’ün olumlu yönde gelişimine ve her platformda prestijinin artırılmasına katkıda bulunmak.
  • Toplumun olumlu yönde gelişimi için duyarlı ve bilinçli bir örnek vatandaş olmaya özen göstermek.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Mesleği ile ilgili en üst düzeydeki akademik eğitimi almaya çalışır.

2. Kişisel bilgi, beceri ve sorumluluklarının farkındadır. Üstlendiği görevlerde bu farkındalık dâhilinde hareket ederek sahip olduğu yetkinlikleri geliştirir.

3. “Yaşam boyu öğrenme” ilkesini benimseyerek kendisinin, çalışanlarının ve meslektaşlarının sürekli gelişimi için fırsatlar yaratır.

4. Yeniliklere ve değişime açıktır. Yeni sistemlerin hayata geçirilmesinde öncülük ederek bu sistemlerin çalışanlara tanıtılmasına destek olur.

5. Mesleği ile ilgili kongre ve seminerlerde dinleyici, düzenleyici veya bildiri sunucusu olarak yer alır ve mesleğe ilişkin bilgi dağarcığının gelişimine doğrudan katkı sağlar.

 

4. Eşitlikçi ve Adil Yaklaşım Bilinci

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak içinde yaşadığımız toplum, hizmet verdiğimiz tüm kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşlar dâhilinde görev yapan tüm çalışanlar için eşitlik ve adaletin en üst düzeyde yaşama geçirilmesinde sorumluluk alırız.

İçerik

Bireylerin hak ettikleri en üst başarı ve refah düzeylerine ulaşabilmelerine olanak sağlayacak, sürdürülebilir ortamlar yaratmak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Her bireyin varlığına ve değerine saygı duyar.

2. Özveri, iyi niyet ve kuruma olan katkıları karşılığında çalışanlara eşit eğitim ve gelişim fırsatlarının yaratılmasını sağlar.

3. Çalışanlara adil ve önyargısız davranır.

4. Kurum çıkarları ile çalışanların bireysel çıkarlarını bağdaştırmaya çalışır.

5. Dil, din, ırk, cinsiyet ve statü farkı gözetmez. Bireysel farklılıklara ve bu farklılıklardan kaynaklanan tercihlere saygılıdır.

6. Hizmet verdiği kurumların etik kurallar ile uyumunu gözetir.

 

5. Çıkar Dengelerinin Gözetilmesi Bilinci

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak tüm bireysel ve kurumsal paydaşlarımızın bize daima en yüksek düzeyde güven duymalarını sağlamaya çalışırız. Paydaşlarımızın çıkarlarını, meslek etiğimizi ve kişisel bütünlüğümüzü dengeli bir şekilde korur; doğrudan veya dolaylı olarak çıkar çatışmalarına yol açabilecek ortamlardan uzak durur, bu tip faaliyet ve yaklaşımlarda bulunmayız.

İçerik

Toplumun veya bir kuruluşun üyesi, hizmet verilen bir kurumun çalışanı veya bir mesleği icra eden bir birey olarak çıkarlarımızın, belirlenmiş etik ilkelerle ve / veya sahip olduğumuz görev ve sorumluluklarla çatıştığı ortam ve faaliyetlerden kaçınmak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Mesleğini ve görevini etik olmayan kişisel çıkarları uğruna kullanmaz.

2. PERYÖN üyesi olarak, çalıştığı kurum veya kendisi adına, hak etmediği özel bir ayrıcalık, kazanç veya çıkar sağlamaz.

3. Çalışanlar ve işverenler arasındaki çıkar çatışmalarını her iki tarafın da en fazla kazanç sağlayacağı şekilde çözmeye çalışır.

4. Hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarda çıkar çatışmalarının engellenebilmesi için yazılı politikaların oluşturulmasına destek verir ve çatışmaların çözümlenmesi için bu politikalarınkullanılmasında öncü rol üstlenir.

5. Engellenemeyen çıkar çatışmalarında, ilgili tarafların tüm veri ve bilgilere aynı oranda sahip olmalarını sağlayarak adil ve eşitlikçi bir uzlaşma ortamının oluşmasını sağlar.

 

6. Bilginin Kullanımı

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak bireyler arası, birey ve kurum arası veya kurumlar arası iletişimin ve karar alma süreçlerinin en etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için kişi ve kurumların bilgi edinme ve bilgi yaygınlaştırma haklarına özen gösteririz.

İçerik

Yaşanılan toplum veya hizmet verilen kurum ve kuruluşlarda, iletilmesi etik bulunmayan veya doğruluğu kesin olmayan bilgilerin edinilmesine veya yaygınlaştırılmasına ilişkin endişeleri yok etmek sureti ile taraflar arasında açık iletişimin ve bilgi alış verişinin güvenli ve en yüksek seviyede oluşmasını sağlamak.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Özel ve iş yaşamında kendisine emanet edilen, kurum veya kişiye ait bilgileri, bilmesi gerekenler dışında kimseyle paylaşmaz, gerek duyulan gizliliğe özen gösterir.

2. İhtiyaç duyulan bilgileri, sorumlu ve etik kurallara uygun biçimlerde elde eder ve/veya yaygınlaştırır.

3. Karar alma süreçlerinde kullanılan bilgilerin doğruluğunu araştırır.

4. Gizli veya kişiye özel bilgilerin korunmasını sağlar.

5. Mesleğinde bireylere ilişkin bilgilerin her zaman güncel ve doğru olmalarını sağlayacak sistemlerin kurulmasını sağlar.

 

7. Sosyal ve Toplumsal Sorumluluk

Temel İlke

PERYÖN üyeleri olarak ülkemizin ve toplumun en yüksek refah ve mutluluk seviyesine ulaşması için gayret gösteririz.

İçerik

Ülkeyi ve toplumu ilgilendiren konularda duyarlılık göstermek ve olumlu yönde gelişim için destek vermek.

Örnek Tutum ve Davranışlar

1. Sosyal çevreye olumlu katkılar yapacak etkinliklerde aktif görev alır.

2. İçinde bulunduğu ortamda kalite ve çevre bilinci ile hareket eder.

3. PERYÖN ve diğer sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile sinerji yaratarak toplumsal gelişimi destekler.

5. Etik bilincinin toplumsal tüm alanlarda yaygınlaşmasına katkıda bulunur.