Ödül Kategorileri

PERYÖN İNSANA DEĞER ÖDÜLLERİ

 

ÖDÜL KATEGORİLERİ

 

1.    İNSANA DEĞERDE LİDERLİK KATEGORİSİ (BÜYÜK ÖDÜL)

2.    DEĞER YARATAN UYGULAMALAR KATEGORİLERİ

a.     İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ VE BAĞLILIK

b.    GELİŞİM VE YETENEK YÖNETİMİ

c.     İNSAN KAYNAKLARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

d.    İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI VE VERİMLİLİK

e.     ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ

f.     ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

g.    ZOR ZAMANLARDA DEĞER YARATMAK

 

1.    İNSANA DEĞERDE LİDERLİK KATEGORİSİ (BÜYÜK ÖDÜL) 

Kurum stratejileri ile IK stratejilerini uyumlandırmış, sektöründe ve sektör dışı diğer firmalarca örnek alınabilecek, IK ve yetenek yönetiminin farklı alanlarda hayata geçirilen yaratıcı ve öncü uygulamaların uçtan uca değerlendirildiği kategoridir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların birbirleri ile olan ilişkileri tanımlanmış, yarattıkları değer ve sonuçların ölçümleniyor olması gerekmektedir.

«İnsana Değerde Liderlik» kategorisi kapsamında değerlendirmeye alınan süreçler ve değerlendirme kriterleri Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ’ler için ayrı olarak tasarlanmıştır.

Çalışan Sayısı >250 olan işletmeler için – (BOİ)

Bu kategorideki başvurular aşağıdaki süreçlere göre değerlendirilecektir.

1.     Stratejik IK Yönetimi

2.     İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderlik

3.     İletişim Yönetimi

4.     Yenilikçilik ve İnovasyon Kültürü Gelişimi

5.     İnsan Gücü Etkinliği Yönetimi

6.     Motivasyon ve Bağlılık Yönetimi

7.     İnsan Kaynağı Gelişimi

8.     Süreçlerin Geliştirilmesi

9.     Performans Göstergelerindeki Gelişim

10.  Algılama Sonuçları

 

 

 

Çalışan Sayısı < 250 olan işletmeler için – (KOBİ)

Bu kategorideki başvurular aşağıdaki süreçlere göre değerlendirilecektir.

1.     Stratejik IK Yönetimi

2.     İletişim Yönetimi

3.     İşe Alım / İşten Çıkarma Yönetimi

4.     Eğitim ve Yetkinliklerin Yönetimi

5.     Kariyer Yönetimi

6.     Performans Yönetimi

7.     Ücret Yönetimi

8.     Katılım, İyileştirme, Takdir Yönetimi

9.     Performans Göstergelerindeki Gelişim

10.  Algılama Sonuçları

 

#Yenilikçi uygulama yaklaşımları # çalışan odaklı uygulamalar #uyumlandırılmış IK stratejileri # etkin liderlik kültürü # öneri ve iyileştirme süreci # kurum içi proje yönetimi

 

2. DEĞER YARATAN UYGULAMALAR KATEGORİ AÇIKLAMALARI

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri “Değer Yaratan Uygulamalar Kategorilerinin” insan kaynakları yönetiminde ve şirket içerisinde değer yaratan unsurların benimsenmesini sağlayarak, somut örneklere dönüştüren uygulamaların paylaşılması hedeflenmektedir. Dolayısı ile uygulamanın hayata geçirilmiş ve uygulama sonunda elde edilen sonuç ve değerlerin karşılaştırılabilir ve ölçülebilir nitelikte olması, başvurular için ön koşuldur.

Uygulama sonunda elde edilen sonuç ve değerlerin sürdürülebilirşirket içerisinde ve sektörde fark yaratmış olması beklenmektedir.

 

             2.a. İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık Kategorisi

Çalışanların aday olma sürecinden başlayarak, kısa, orta ve uzun vadede şirkete olan yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik olarak nasıl aksiyon planlamalarının yapıldığının, çalışan bağlılıklarının nasıl arttırıldığının değerlendirildiği kategoridir.

Artan çalışan bağlılığının iş sonuçları üzerindeki etkisinin paylaşılması beklenmektedir. (Çalışan bağlılığının artması ile doğrudan ilişkili olan somut örnekler değerlendirilecektir.)

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir.

#mezun ilişkileri #çalışan deneyimi #aday deneyimi #sosyal kurum #motivasyon #iş-özel yaşam dengesi #yetenek kazanımı #kültür #yeteneğe ulaşım #kurumsal yetkinlik # takdir ve ödüllendirme

 

 

             2.b. Gelişim ve Yetenek Yönetimi Kategorisi

Şirketlerin uzun dönem ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda belirlenen, çalışan yetenek ve yetkinlik gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sürecin nasıl yönetildiğinin değerlendirildiği kategoridir.

Yetenek havuzunun oluşturulması, korunması ve geliştirilmesine ilişkin hayata geçirilmiş uygulamaların paylaşılması beklenmektedir.

Hayata geçirilmiş olan uygulamaların, tüm çalışanların beklentileri ile ilişkilendirilmiş, gelişim planları doğrultusunda oluşturulmuş, performans yönetimi, ücret yönetimi ve kariyer planlama ile ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Çalışan gelişimine yönelik olarak yenilikçi eğitim yaklaşımlarının oluşturulmuş ve hayata geçirilmiş olması aranır.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir.

#performans yönetimi #yedekleme #yetenek yönetimi #liderlik #mobilite #rotasyon #geribildirim #gelişim planlama #ücret ve toplam fayda yönetimi  #öğrenen organizasyon

 

2.c. İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm Kategorisi

İnsan kaynakları liderliğinde, hayata geçirilmiş olan dijital dönüşüm uygulamalarının kurgulanma ve uygulama aşaması ile birlikte işleyiş ve uygulama disiplinine ilişkin konunun ele alınışı, yönetilmesi ve üretilen değer/sonuçların değerlendirildiği kategoridir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir.

#IK Dashboard # bulut IK #dijital platformlar  #uzaktan erişim  #esneklik #etkin zaman yönetimi # şirket içi mesajlaşma araçları #kullanıcı dostu çözümler #robotik süreç otomasyonu

 

2.d. İnsan Gücü Planlaması ve Verimlilik Kategorisi

Planlanan iş hedeflerine ulaşılabilmesine yönelik ihtiyaç duyulan yetkinliklerin tespit edilmesi, organizasyon içerisinde mevcut insan kaynağı profilinin yönetilmesi ve ihtiyaç duyulan yetkinlik gelişiminin sağlanması ve etkin işe alımın gerçekleştirilmesine yönelik hayata geçirilen uygulamaların değerlendirildiği kategoridir.

Bu kapsamda, işten ayrılma sürecinin yönetimi ve işten ayrılmaların şirket üzerindeki etkisinin takip edilmesine yönelik uygulamaların da hayata geçirilmiş olması beklenmektedir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir.

#Çevik organizasyon #alternatif iş gücü #norm kadro #yetkinlik yönetimi #kilit pozisyonlar #işe alım #işe alım analitiği

 

 

2.e. Çeşitlilik Yönetimi Kategorisi

Kurum içerisinde farklılık tanımlamasının yapılması, farklılıkların etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin yaklaşımların geliştirilmiş olması ve adil süreç ve uygulamaların hayata geçirilmiş olması beklenmektedir. Çeşitlilik yönetimi; cinsiyet, ırk, yaş/jenerasyon, kültür, lokasyon, eğitim düzeyi vs. gibi boyutların kurum içerisinde dengeli ve adil bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir

#fırsat eşitliği #kapsayıcılık #kültür #etik yönetimi

 

2.f. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kategorisi

Çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik mevzuat ve diğer resmi gerekliliklerin ötesine geçen yenilikçi yaklaşımlar ile hayata geçirilmiş olan uygulamaların değerlendirildiği kategoridir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir.

#kurumsal zindelik #fiziksel çalışma koşulları #bilinçli çalışan #çalışan gelişimi odaklı eğitimler #fiziksel çalışma ortamı #kurum içi sağlık hizmetleri #uzaktan takip sistemleri

 

 

 2.g. Zor Zamanlarda Değer Yaratmak

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle belirsizliğin, stresin ve kaygının arttığı bu dönemde çalışanlar, paydaşlar ve toplum nezdinde değer yaratan ve yol gösteren projelerin değerlendirildiği kategoridir.

Çalışanlarla ilgili projelerde; Çalışanların, fiziksel ve psikososyal sağlığı veya ekonomik güvenliği ilgili yapılan uygulamalar değerlendirilir. Bu başlıklarda alınan aksiyonlar, uygulanan tedbirler, verilen eğitimler, haklarının korunmuş olması ve her aşamada detaylı bilgilendirmelerin yapılmış, iletişimin kurulmuş olması sorgulanacak başlıklardır. Somut örnekler talep edilecektir.

Paydaşlarla ilgili projelerde; Müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar için onlarla iletişimin devam etmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması adına yapılan yatırımlar değerlendirilecektir. Örneğin tedarikçilerin hizmetlerin devamlılığını sağlamak adına yapılan yatırımlar, verilen desteklere ilişkin veriler dikkate alınacaktır. 

Topluma katkı ile ilgili projeler;  Ana iş alanı kapsamında veya dışında bu dönemin ihtiyaçlarına acil çözüm getirecek sağlık, teknoloji, üretime yönelik  yatırım yapmış ve değer yaratmış olmak. Bu faaliyetlerde katkı sağlanan taraf kadar ilgili kurumun kendi çalışanları ve sürece dahil olan diğer paydaşlarına da değer sağlanmış olması ayrıca olumlu bir destekleyici kriter olarak değerlendirilecektir. 

 

#değeryaratmak #yolgösterici #toplumsalbilinirlik #koronavirüsönlemleri

 

Detaylı bilgi için [email protected] adresine mail gönderebilir veya 0216 368 00 79 no.lu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.