Etik Kurul

PERYÖN

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği

 

İş Etiği İlkeleri

Eylül, 2023

 

İçindekiler

 1. Amaç ve Kapsam
 2. Tanımlar
 3. Değerlerimiz ve Odak Alanlarımız

       3.1 Değerlerimiz

       3.2 Odak Alanlarımız

 1. Etik İlkelerimiz
 2. PERYÖN Çalışanlarının Üçüncü Taraflar ile İlişkileri

       5.1. Üçüncü Taraflar

       5.2. Üçüncü Taraflara İlişkin Önlemler

          5.2.1. Bağış Toplama Faaliyetleri

          5.2.2. Tedarik Zinciri

          5.2.3. Kamu İlişkileri

          5.2.4. Gönüllü Faaliyetler

 1. Etik Kurul Yönetimi

       6.1. Etik Kurulun Tanımı, Oluşumu ve Üyelerin Seçimi

       6.2. Yetki ve Sorumluluklar

       6.3. Etik Kurul Üyeliğinin Sona Ermesi

       6.4. Çalışma Yöntemi

 1. Yürürlük

 

1.     Amaç ve Kapsam

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (“PERYÖN, Derneğimiz, Biz”) olarak iş etiği kurallarımız ile şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme vizyonumuz aracılığıyla iyi uygulama örneklerine paralel olarak iş hayatında insanı koruyup desteklemekteyiz.

Değerlerimiz ve odak noktalarımız doğrultusunda, merkezimizde insan yer alacak şekilde gelişen dünya eğilimlerine uyumlu olarak faaliyetlerimizi sürdürme, insani ve toplumsal değerlerimizi koruma amaçlarıyla İş Etiği İlkelerimizi güncelledik. İş Etiği İlkelerimiz; çalışanlarımızı, Derneğimizi oluşturan üyelerimizi, iş ortaklarımızı ve tüm paydaşlarımızı kapsamaktadır.

2.     Tanımlar

Bağış, Derneğimize yapılan ya da bizim yaptığımız karşılıksız yardımları ifade eder.

Çalışan, PERYÖN adına hareket eden her seviye dâhil olmak üzere görevli, müdür, personel, geçici personel ve alt yüklenicilerin çalışanlarını ifade eder.

Çıkar Çatışması, çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, iş ilişkisinde bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi veya herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

Etik, insanların karar verme ve hayatlarını sürdürme şekillerini etkileyen ahlaki ilkeler sistemidir.

Etik Kurul, PERYÖN İş Etiği İlkeleri kapsamında etik kuralların ve buna bağlı uygulamaların ihlal edilmesi durumunda sorunları çözümlemek ile sorumlu olan yapıdır.

Gönüllü, kişinin maddi karşılık beklemeden ya da hiç bir çıkar beklentisi olmadan, toplum yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, toplumsal girişime ya da sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere destek olmasını ifade eder.

İş Ortakları, birbirinden ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız birden fazla gerçek veya tüzel kişinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için bir araya gelmesidir.

Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veri olarak tanımlanır.

Paydaşlar, kuruluşta mali çıkarlarını ve beklentilerini karşılayan maddi hakları, payları, gereksinimleri veya çıkarları olan bir kişi veya kurumdur.

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler,devlet veya hükümet başkanları, üst düzey politikacılar, üst düzey hükümet, adli veya askeri yetkililer, kamuya ait şirketlerin üst düzey yöneticileri, önde gelen siyasi parti yetkilileri gibi önemli kamu görevlerinde bulunan kişileri ifade eder.

Sponsor, etkinliklerimizi finansal olarak destekleyen kişi ya da kuruluşları ifade eder.

Suç Gelirlerinin Aklanması, suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanır.

Tedarik Zinciri, ürün ya da hizmetlerin tedarikçiden tüketiciye kadar ulaşma sürecinin tümünü ifade eder.

Tedarikçi, bir mal veya hizmeti sağlayan kişi veya kuruluşları ifade eder.

Üçüncü Taraflar, herhangi bir distribütör, bayi, aracı, danışman, temsilci, yüklenici, taşeron veya PERYÖN adına hareket edebilecek diğer kişiler olarak tanımlanır.

Üye, gerçek veya tüzel kişinin derneğin kuruluşunda rol oynaması veya hali hazırda var olan derneğe katılan taraflar olarak tanımlanır.

3.     Değerlerimiz ve Odak Alanlarımız

Uluslararası etik ilkeler ve standartlar, yerel yasal düzenlemeler ve iyi uygulamalar çerçevesinde oluşturduğumuz İş Etiği İlkeleri’mizin tüm paydaşlarımız tarafından da uygulanması için gerekli hassasiyeti gösterir ve üye kabulü sırasında her paydaşımıza imza karşılığında ulaştırıldığından emin oluruz.

3.1 Değerlerimiz

Çevik

Başarılarımızdan ve başarısızlıklarımızdan ders çıkarıp, faaliyetlerimizde görev alan her bir çalışanımız, üyemiz, gönüllülerimiz, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızı yetkinliklerine özel olarak oluşturduğumuz çalışma ortamlarında yinelemeli yaklaşım yöntemi ile çalışmasını teşvik ederiz. Bu sayede hem sürekli öğrenir ve gelişiriz hem de sorunlar veya beklenmedik olaylara hızla yanıt vererek koşullara uyum sağlarız.

Lider

Etik kurallarımız ve değerlerimiz doğrultusunda Derneğimiz için yol gösterici olan misyonumuz, hedeflerimiz ve değerlerimizi gerçekleştirme arzumuz bizi alanımızda öncü konumda tutmaktadır. Bu bilinç ve bilgi düzeyimizi Derneğimiz ile bağı olan her bir bireye aktararak içlerindeki lider potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak aslolandır.

Güven

Etik davranışlarımızın yalnızca çalışanlarımız, üyelerimiz, iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın uymakla yükümlü olduğu konular olarak değerlendirilmemelidir. İş Etiği İlkelerimizde yer alan her bir konu başlığına uymaktan önce biz sorumluyuz

Derneğimize temas eden her kişi ve kurumun güvenini kazanabilmek adına dürüst ve örnek olunması gerektiğinin kanaatindeyiz. Bu düşünce ile iletişim kurduğumuz herkesi dinleriz. Farklı bir bakış açısı kazanmak adına ise herkese geri bildirim yaparız.

Şeffaf

Operasyonlarımızda karar alırken ve açık iletişimimiz ile güven ortamını oluşturur paydaşlarımızı Derneğimizin niyetlerine ve eylemlerine inanmaya teşvik ederiz. Şeffaflık değerimiz ile çalışanlarımızın, üyelerimizin, bağışçılarımızın, iş ortaklarımızın ve kamuoyunun güvenini kazanma amacımıza besleriz.

Eylemlerimiz ve kararlarımızdan, hem yasa ve yönetmeliklere karşı hem de kamuoyuna karşı sorumlu olduğumuzun bilincinde hareket ederiz. Bu sayede süreçlerimizde etkili karar vererek her zaman hesap verebilir konumda oluruz.

İnovatif

Sınırlı kaynaklarımızı etkin yönetme becerimiz sayesinde yenilikçi yaklaşımlarla karar vererek faaliyetlerimizi yüksek verimlilik ile sürdürürüz. Değişime direnmez ve ortaya çıkan sorunları yaratıcı çözüm odağımız ile ele alırız. Sürekli öğrenme ve büyüme azmimiz ile daha sürdürülebilir, topluma faydalı, ilham ve liderliği geliştiren dayanıklı bir yapı oluştururuz.

Sosyal

Merkezimizde insan olmasının verdiği güç ile empati, anlayış, kültür ve işbirliği bizim için kıymetlidir. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle kamuoyunda etki yarattığımızın öneminin farkında olarak sorumluluklarımız ve etik değerlerimiz sosyal değişim yaratmak adına var gücümüzle çalışırız. Değişim önceliklendirmemiz, eylemlerimize, faaliyetlerimize ve kararlarımıza sirayet eder.

3.2 Odak Alanlarımız

-  Çalışma yaşamında insanın gelişimine etkileşimle yön veren,

-  Bilgi üreten, araştıran, soran, sorgulayan,

-  Mesleki gelişim ve dayanışmayı arttıran,

-  Kamu yararına kanun ve politikaların oluşmasına katkıda bulunan,

-  Doğru politikalar ve çözüm önerileri geliştirerek, kamuoyunda bilinç oluşturan bir yapı olmak.

4.     Etik İlkelerimiz

İnsan Hakları ve Eşitlik

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ilk maddesinde de de belirttiği gibi, bütün insanlar özgürdür ve haklar bakımından eşit doğarlar. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği olarak temel ve ilk hedefimiz insan haklarını korumak ve herkese eşit davranmaktır. Derneğimiz bünyesinde bulunan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız ile birlikte üyelerimizin de desteği ile Türkiye’de insan hakları farkındalığını arttırmak ve insan haklarının korunması adına özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz:

-  Bünyemizde bulunan herkesin sahip olduğu temel insan haklarını ihlal etmeyiz.

-  Tüm insanların özgür ve eşit doğduklarını kabul ederiz.

-  Türkiye’de yaşayan insanların ahlaki değerlerine, dinine, örf, adet, gelenek, görenek ve kültürüne duyarlı eylemlerde bulunuruz.

-  Herkesin düşünce, vicdan ve din hürriyetine hakkı olduğunu; bu hak doğrultusunda dini ibadetlerini kimseyi kısıtlamadan, yargılamadan ya da zorlamadan yerine getirmesi gerektiğini savunuruz.

-  Her çalışanın sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, sigorta, eğitim, ücret politikaları, özel hayatın gizliliği, performans değerlendirme, fırsat eşitliği, atama, rotasyon ve terfi gibi tüm süreçlerde eşit haklara sahip olmasını savunuruz.

Finansal Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Derneğimizin tüm üyelerine, paydaşlarına, bağışçılarına ve kamu kurumlarına gizlilik ilkeleri çerçevesinde, her türlü anlaşılır, ilgili, güvenilir, nitelikli bilgiyi zamanında iletiriz:

-  Dernek faaliyetlerinde faydalanılan fonların kullanımı ve yönetimine ilişkin raporlamanın zamanında yapılmasına özen gösteririz.

-  Bağışların mali tablolarda düzenli olarak takip edildiğini beyan ederiz.

-  Yönetim üyelerimiz, Derneğimiz için nihai mali sorumluluğa sahiptir ve Derneğin mali tablolarından ve raporlama gerekliliklerinden sorumludur.

-  Derneğin yıllık bütçesi, yönetim kurulu tarafından önerilecek ve program faaliyetleri, kaynak yaratma ve yönetim için öngörülen giderler ana hatlarıyla belirtilecektir. Belirlenen bütçeye uygun olarak faaliyet gösteririz. Her yıl için belirlenen bütçe yönetim kurulu tarafından teklif edilerek genel kurul tarafından onaylanır.

-  Yıl içinde yapılan harcamalar ve bütçelenen gelirler ile fiili gelirler arasındaki fark yönetim ve denetim kurulu tarafından takip ve kontrol edilir.

Yönetim Şeffaflığı

Derneğimizin tüm paydaşları ile gizlilik ilkelerimiz çerçevesinde, her türlü anlaşılır, güvenilir, nitelikli bilgiyi zamanında paylaşırız:

-  Personel konularımız ve özel bilgilerimiz dışında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde; kamu, kamuoyu, bağışçılar, ortaklar, yararlanıcılar ve diğer ilgili üçüncü taraflarla olan tüm ilişkilerimizde şeffaf oluruz.

-  Temel mali bilgilerimiz, yönetişim yapımız, faaliyetlerimiz ve yetkililerin ve ortaklıkların listesi kamu incelemesine açık ve erişilebilirdir. Çalışmalarımız ve kaynak kullanımımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye özen gösteririz.

-  Eylemlerimizden ve kararlarımızla ilgili yalnızca fon sağlayan kuruluşlara ve kamuya değil, aynı zamanda hizmet verdiğimiz kişilere, personelimize, üyelerimize, ortak kuruluşlara ve genel olarak kamuoyuna karşı sorumluluk duyarız.

Adil Rekabet

Aynı hizmet kapsamında ve benzer amaç, hedef kitlesi ve değerler ile faaliyet gösteren hiçbir Sivil Toplum Kuruluşu ile rekabet etmeyeceğimizi kabul ve beyan ederiz. Bu doğrultuda fırsat eşitliğini ve adil rekabet ortamının korunmasını savunuruz:

-  Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca adil rekabeti zedeleyecek, sınırlayacak ya da şüpheye düşürecek hiçbir faaliyette bulunmayız.

Yasalara Uyum

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde insan hakları düzenlemelerine, yolsuzlukla mücadele prensiplerine, etik ve mesleki ilkelere uymaya özen göstererek ulusal düzenlemelere uygun hareket ederiz. İş Etiği İlkeleri kapsamına giren yasal düzenlemeler, İş Etiği İlkelerimize göre daha sıkı olması durumunda ilgili yasal düzenlemeleri dikkate alırız:

-  Kuruluş belgelerimiz dâhil yaptığımız anlaşmalarda mevcut yasa ve yönetmeliklere uyumu dikkate alır ve düzenli olarak danışman avukatımızdan destek alırız.

-  Periyodik olarak yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun faaliyet gösterdiğimize dair iç inceleme gerçekleştirir ve yönetime raporlama yaparız.

Paydaş Yönetimi

Paydaşlarımız ile uyum içinde çalışmak ve birlikte değer yaratmak adına paydaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları sorunları ele alarak çözüm bulunmasına önem veririz. Ortak bir iş ve güç birliği içinde olarak lobi oluşturmanın İş Etiği İlkelerimiz ile uyumlu olması gerektiğinin bilincindeyiz:

-  Paydaşlarımız ile aramızdaki iletişim kanallarını açık tutar ve paydaşlarımızın fikirlerini dinleriz.

-  Paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı zamanında yerine getirerek şeffaf bir iletişim kurar ve adil ilişkiler yürütürüz.

-  Paydaşlarımız ile gizlilik ilkelerimiz doğrultusunda her türlü ilgili, anlaşılır, güvenilir ve nitelikli bilgiyi zamanında paylaşırız.

-  Çalışanlarımızın, paydaşlarımız ile borç alacak ilişkisine girmesine, derneğin gizli bilgilerini paylaşmasına müsaade etmeyiz.

-  Birlikte çalıştığımız kıymetli paydaşlarımızın da İş Etiği İlkelerimize vakıf olmalarını ve bizimle sürdürdükleri profesyonel ilişki boyunca bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını bekleriz.

Çıkar Çatışmasından Kaçınma

PERYÖN olarak; devlet görevlilerine, siyasi nüfuz sahibi kişilere ve siyasi partilere eşit mesafede dururuz. Dernek’te, çalışanlarımızın konumunu veya unvanını kullanarak ailelerine, yakınlarına ve/veya üçüncü taraflara fayda sağlamamalarını gözeterek iş süreçlerimizi yürütürüz:

-  Kişisel hedeflerimizin önüne kurumsal hedeflerimizi koyar ve Derneğimizin çıkarlarını gözetiriz.

-  Çalışanlarımız, bağışçılarımız, üyelerimiz, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız dâhil tüm üçüncü taraflarımız ile yürütülen süreçlerde, süreç sahibinin akrabalık ve arkadaşlık ilişkisi olması durumunda çıkar çatışması yaratmamak adına süreci başka bir yetkiliye devrederek ilerletiriz.

-  Tarafı olduğumuz hiçbir çıkar çatışmasına müsaade etmeyiz ve tarafı olmadığımız süreçlerde yer alan çıkar çatışmalarına da göz yummayız.

-  Tüm çalışanlarımız, üyelerimiz ve paydaşlarımız bünyemize katıldığında çıkar çatışması yaratmayacağını ve çıkar çatışması olasılığı ortaya çıktığında yönetimi bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder.

Yolsuzlukla Mücadele

Tüm süreçlerimizde yasa ve yönetmeliklere uygun faaliyet gösteririz. Sadece derneğimiz için değil, toplumsal değerlerimizi de korumak adına her türlü rüşvet ve yolsuzluk eylemine karşı dururuz. Faaliyetlerimiz kapsamında adil, dürüst, yasalara uygun ve etik kurallarımız ile çelişmeyecek kararlar alırız.

-  Kamu görevlilerine, siyasi nüfuz sahibi kişilere ve diğer üçüncü taraflarımıza hiçbir koşulda rüşvet vermeyiz. Rüşvet sadece herhangi bir kişi ya da kuruma nakit ödemeleri kapsamaz, aynı zamanda faaliyet kararlarını etkileyecek maddi ve manevi değer taşıyan tüm öğelerin sağlanması, teklif edilmesi ve vaat edilmesini de kapsar.

-  Tüm çalışanlarımızın, iş ilişkisi içinde olduğumuz ve bizim adımıza eylemlerde bulunan üçüncü taraflarımızın konu ile ilgili yükümlülüklere uymasını ve tüm paydaşlarımızın ilgili düzenlemelere uygun hareket etmesini bekleriz.

Kamuoyu Nezdinde Güven

PERYÖN olarak, tüm mali raporlarımız, muhasebe kayıtlarımız, araştırma raporlarımız, faaliyet raporlarımız, gider hesaplarımız, iş planlarımız ve diğer belgelerimizi doğru olarak beyan ederiz. Hiçbir kayıt, giriş veya belgemizin; sahte, yanıltıcı, yanlış yönlendirilmiş veya kasten eksik olmadığını kabul ve beyan ederiz.

-  Faaliyetlerimizde sürdürülebilir ilerleme, barış ve adalet kavramlarına öncelik veririz. Bu kavramlar geleceğimiz için tüm kuruluşların ortak faydaya katkıda bulunması gereken süreçlerdir.

-  Gelirlerimizi kamuoyu yararını gözeterek kullanır; kara para aklama, terörün finansmanı ve yolsuzluk gibi kavramlara hizmet etmesine engel oluruz. Her yıl yayımlanan faaliyet raporumuzda yıllık faaliyetlerimizi, paydaşlarımızı ve mali tablolarımızı kamuoyuna sunarız.

-  Faaliyetlerimizin, halkın STK algısını etkilediğini ve halkın STK'lara duyduğu güven konusunda sorumluluğu paylaştığının bilincindeyiz.

-  PERYÖN adına yapılan sosyal medya paylaşımlarında değerlerimiz ve etik ilkelerimiz ile çelişmeyecek paylaşımlarda bulunduğumuza emin oluruz.

-  Tüm faaliyetlerimizde çevreye karşı sorumlu ve duyarlı bir tutum sergileriz.

5.     PERYÖN Çalışanlarının Üçüncü Taraflar ile İlişkileri

5.1. Üçüncü Taraflar

Üyeler

PERYÖN adına hareket etme yetkisi olan paydaşlarımız ilkelerimize uygun hareket eder. İlkelerimiz doğrultusunda suç unsuru bulunduran faaliyet içinde yer almazlar. Derneğimizi temsil ederken, uluslararası yaptırımlar, rüşvet, kara para aklama, terörün finansmanı gibi konularda iş etiği ilkelerimizin benimsediği kurallar çerçevesinde faaliyet göstereceklerini kabul ve taahhüt ederler. Üyelerimiz ile maddi ilişkimiz aidat, etkinlik katılım ücreti ve bağış ile sınırlıdır.

Gönüllüler

Derneğimizin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için gönüllülerden anlamlı katkılar alması gerekmektedir. PERYÖN adına hareket ederken üyelerimizin sorumluluklarına paralel olarak, hiçbir suç unsuru ya da şüphesi taşıyan faaliyette yer almazlar. Derneğimizi temsil ederken iş etiği ilkelerimize uygun kararlar alacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Kanunen var olmak zorunda olmak yerine, ortak bir çıkar veya kaygı peşinde koşmayı seçen bireylerin gönüllü eylemleri sonucunda özel inisiyatifle kurulduğumuzun bilincindeyiz. Gönüllü değer ve ilkelerin korunması, çalışma biçimimizde birincil güç olmaya devam edecektir. Yönetim Kurulu’muzun da gönüllülüğü esastır. Hiçbir yönetim organımız derneğimizden maddi çıkar elde etmemektedir.

Özel Şirketler

Özel şirketlerin, kamuoyu nezdinde itibarını güçlendirmek adına Derneğimiz gibi imajı düzgün, itibarı yüksek ve aktif kuruluşlar ile işbirliği içine girme eğilimleri her geçen gün artmaktadır. Özel şirketler ile iş birliği yapabilmemiz için bazı şartlarımız mevcuttur:

-  İş Etiği İlkelerimiz doğrultusunda ve bu ilkelerde herhangi bir kısıtlama talep etmeksizin iş birliği yapmayı kabul etmeleri gerekir.

-  Kendi iş etiği ilkelerinde insan hakları, toplumsal çıkarların korunması, kültürün korunması, çevrenin korunması, çalışan haklarının korunması, çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırmama konularını özenle ve şeffaf bir şekilde yönetmelidirler.

-  Kara para aklama, terörün finansmanı, rüşvet & yolsuzluk, rekabet şartlarının ihlal edilmesi, çıkar çatışması gibi hem itibarı zedeleyen hem de toplumsal çıkarların yok sayıldığı konulara karşı tavrını korumalı ve bu olumsuzlukların gerek kendi bünyesinde gerek iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü taraflarda meydana gelmemesini sağlamak üzere etkin önlemler almalıdır.

-  İş ilişkisi kurmadan önce İş Etiği İlkelerimiz doğrultusunda durum tespit çalışması talep edebileceğimizi kabul etmelidir.

Kamu Kuruluşları

Kamu kurumları ile iş birliği kurmak hem Biz hem de kamuoyu için faydalı olacaktır. Bu süreçte demokratik iş birliğinin kurulmasına ek olarak kamu kurum ve kuruluşlarının İş Etiği İlkelerimizin varlığını ve bu ilkelere olan bağlılığımızı benimsemelerini bekleriz.

Kar Amacı Gütmeyen Diğer Kuruluşlar

Kar amacı gütmeyen diğer STK’lar ile iş birliği içinde faaliyet gösterebiliriz. Bu faaliyetlerimizde karşılıklı olarak değerlerimize ve iş etiği ilkelerimize aykırı eylemlerde bulunmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. İş birliklerimizi seçerken STK’lardan beklentilerimiz:

-  Faaliyetleri aracılığıyla üretilen herhangi bir maddi kazanç, yalnızca kuruluşun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için kullanılmalıdır.

-  STK'nın net kazançlarının hiçbir kısmı, kuruluşun yöneticileri, görevlileri, üyeleri veya çalışanları veya diğer herhangi bir özel kişinin yararına kullanılmamalıdır.

-  Kuruluş, amaç ve belirtilen hedefleri dışında bir ticari faaliyet için çalıştırılmamalıdır, kullanılmamalıdır.

-  Yöneticileri, kuruluşun hem işletme sırasında hem de tasfiye sırasında bireylerin yararına kar veya varlık dağıtmasını engellemelidir.

-  Karşılıklı hizmet alınması veya maddi fayda sağlanması durumları gözetilerek, iş ilişkisi kurmadan önce İş Etiği İlkelerimiz doğrultusunda STK’lara yönelik durum tespit çalışması gerçekleştirilecektir.

Tedarikçiler

Planlanan faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek adına alt yükleniciler ve tedarikçiler ile iş birliği yaparız. Bu kapsamda, ticari iş ilişkisi içerisinde bulunulan üçüncü tarafların gerçekleştirdiği rüşvet ve yolsuzluk,devletgörevlileriileuygunsuzilişkiler,uygunsuzhediyealma/verme,ağırlama,bağış, sponsorluk faaliyetleri, kolaylaştırıcı ödemeler, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı gibi faaliyetlerin dolaylı olarak bizi de etkileyeceğinin bilincinde hareket ederiz.

Sponsorlar

Derneğimizin çalışanları, yöneticileri, üyeleri ve gönüllüleri; bir bağışçı veya müstakbel bağışçı ile olan herhangi bir ilişkiyi kişisel çıkarları adına kullanmaz. Bağış sürecimizdeki ticari sır niteliği taşıyan gizli bilgiler hariç gerekli tüm bilgileri bağışçımızın da onayı ile şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunarız. Dernek ve temsilcilerimiz bağış talepleri sırasında baskı, ısrar ve/veya uygunsuz etki gibi etik olmayan davranışlardan kaçınırız.

5.2. Üçüncü Taraflara İlişkin Önlemler

5.2.1. Bağış Toplama Faaliyetleri

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda da açıkça belirtildiği üzere dernekler yardım toplamaya yetkili ve kendi süreçlerini yönetmekten sorumludur. Bağış toplama faaliyetlerimiz sırasında kara para aklama sürecine dâhil olmamak adına aldığımız önlemleri İş Etiği İlkelerimiz doğrultusunda uygulamakla yükümlüyüz.

Bu doğrultuda, bağışçılarımızın hangi amaçla Derneğimize bağış yapmak istediğini durum tespit çalışmaları ile kontrol ederiz.

Durum tespit çalışması kapsamında:

-  İlgili firmanın ve/veya kişinin ortakları, ticari faaliyeti, rüşvet ve yolsuzluk ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile yaptırım listelerinde yer alma durumu,

-  İlgililer ile herhangi bir devlet yetkilisi arasında ilişki olup olmadığının araştırılması, siyasi nüfuz sahibi olup olmadığının araştırılması,

-  İlgili tarafların itibarına yönelik kamuya açık kaynaklardan olumsuz haber taraması gerçekleştirilmesi kontrollerimiz arasında yer alır.

Kaynağın güvenli olduğuna kanaat getirmeden bağış kabul etmeyiz.

 

 

5.2.2. Tedarik Zinciri

Faaliyetlerimiz sırasında doğrudan ya da dolaylı olarak dâhil olduğumuz tüm tedarik zinciri süreçlerinde İş Etiği İlkelerimiz doğrultusunda kararlar almayı, bu kararları uygulamayı ve yaygınlaştırmayı taahhüt ederiz.

Etkinliklerimiz sırasında tedarik zinciri sürecine dâhil olan tüm kuruluşların insan haklarına saygılı olmasını, çocuk işçi çalıştırmamasını, çevreye duyarlı olmasını ve kara para aklama faaliyetlerine adının karışmamasını bekleriz. Bahsi geçen kuruluşlar ile iş birliği yapmadan önce İş Etiği İlkelerimiz doğrultusunda durum tespit çalışmalarımızı yürüteceğimizi taahhüt ederiz.

Bu doğrultuda ticari iş ilişkisi kurulacak üçüncü tarafları risk temelli kontrollere tabitutarız:

-  İlgili firmanın ve/veya kişinin ortakları, ticari faaliyeti, rüşvet ve yolsuzluk ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile yaptırım listelerinde yer alma durumu,

-  Hissedarlar ve yöneticiler ile herhangi bir devlet yetkilisi arasında ilişki olup olmadığının araştırılması, bu kişilerin siyasi nüfuz sahibi olup olmadığının araştırılması,

-  İlgili tarafların itibarına yönelik kamuya açık kaynaklardan olumsuz haber taraması gerçekleştirilmesi kontrollerimiz arasında yer alır.

Üçüncü taraf riskleri, belirlenen kıstaslar doğrultusunda edinim aşamasındadeğerlendirilmeklebirlikte,işilişkisinindevamettiğisüreboyuncadaperiyodikolarak tekrarlanır ve gerekli hallerde ilave tedbirleralınır ya da iş ilişkisi sonlandırılır.

Üçüncü tarafların edinimi aşamasında temin edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla oluşturulan risk profili, belirlenen risk kriterleri kapsamında değerlendirilir.

5.2.3. Kamu İlişkileri

Kamuoyunda etki yaratarak kamudaki insan değerini arttırmak bizim için önemlidir. Her ne kadar kamu ile olan iş birliğimizi ve bu sayede genişleyecek olan etki alanımızı önemsesek bile İş Etiği İlkelerimizden taviz vermeden faaliyetlerimizi sürdürürüz. Odağımızın insan olması ve geniş çaplı etki yaratma isteğimiz, toplumsal farkındalığı arttırma arzumuz bizi kamuya yaklaştırmaktadır.

Kamu ilişkilerimizdeki kontrol noktalarımız:

-  Üye kabulü aşamasında kişi veya kuruluşların,

-  Gönüllülük esasında bize destek olmak isteyen kişi veya kuruluşların,

-  Bağışta bulunmak isteyen kişi veya kuruluşların kamu ve siyasi nüfuz sahibi kişiler ile olan ilişkisinin kontrol edilmesi bizim için esastır.

5.2.4. Gönüllü Faaliyetler

Yapımız ve hedeflerimiz gereği gönüllü faaliyetler bizler için olmazsa olmazdır. Gönüllülük esasında toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlamak önemli olsa da faaliyetlerimizi sürdürürken İş Etiği İlkelerimizden ödün vermeden hareket ederiz.

Gönüllülerimiz bizi temsil eder bakış açımızla gerçekleştirdiğimiz kontroller:

-  Sosyal medya hesaplarında İş Etiği İlkelerimiz ile ters düşmeyecek paylaşımlar sergilemesi,

-  Adli sicil kaydında hiçbir suç unsuru veya şüphesi teşkil eden bir olaya karışmaması ve kuruluşlara üyeliğinin bulunmamasının araştırılması,

-  İlgili tarafların itibarına yönelik kamuya açık kaynaklardan olumsuz haber taraması gerçekleştirilmesi kontrollerimiz arasında yer alır.

Kontrol süreçlerimizi geçebilen her gönüllü faaliyete ve iş birliğine kapımız açıktır.

6.     Etik Kurul Yönetimi

 6.1. Etik Kurulun Tanımı, Oluşumu ve Üyelerin Seçimi

Kurul; dernek amaçları doğrultusunda tüm üyelerin yasalara, meslek ve kişilik haklarına hakkaniyet doğrultusunda hareket edip etmediğinin kendine bildirilen ihbar, ikaz ve re’sen hareketle gerekli araştırma ve tetkikleri yaparak, Yönetim ve / veya Denetim Kurulunu harekete geçiren bir organdır.

Kurul üyelerinin seçimi Dernek Yönetim Kurulu seçimleri ile birlikte Türkiye İnsan Kaynakları Derneği Tüzüğünde bulunan 12.11.1.a maddesine göre Basılı Liste yöntemi ile yapılır. Kurul beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Genel kurulda yapılan seçimden sonra asil üyeler açık oyla kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir idari sekreter ve iki üye seçer.

Başkan, başkan vekili ve sekreter görev dönemleri süresince kurulun yönetiminden sorumludur. Kurul çalışmalarını alt kurullar oluşturarak yürütebilir.

 6.2. Yetki ve Sorumluluklar

Kurul, Tüzüğün Geçici 2. Maddesi doğrultusunda görevlerini yerine getirir. Bu amaçla;

 1. Dernek, üyelerinin ortak değerlerini belirlemek amacından hareketle açık ve uygulanabilir temel ilke ve kuralları tanımlar. Bu ilke ve kuralların Etik Kurul Yönetmeliği’nde yer almasını sağlar. Genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kuruluna sunar. Kurul, gerekli gördüğünde söz konusu düzenlemeleri gözden geçirerek değişiklik önerisi getirebilir.
 2. Kurul, kendisine ihbar veya ikaz ile yazılı olarak iletilen konularda veya re’sen harekete geçebilir.
 3. Kurul, başvurular için ön değerlendirme çalışması yapar. İncelenmesi ve araştırma yapılması gerekenler için çalışmalarını başlatır. Diğer taraftan, ön değerlendirme sonucunda soruşturma yapılmaya değer görmediği başvuruları gerekçesini belirtmek suretiyle reddine yetkilidir.
 4. Kurul uygun bulunan konularla ilgili inceleme ve değerlendirme yapmaya yetkilidir. Kurul değerlendirmeleri esnasında gerektiğinde ilgili dernek üyelerinden yazılı veya sözlü bilgi isteyebilir. Dernek üyeleri, söz konusu taleplere yazılı olarak cevap vermekle yükümlüdür. Kurul değerlendirmelerini en geç 45 gün içerisinde tamamlayarak görüşünü Yönetim Kurulu’na iletir.

 6.3. Etik Kurul Üyeliğinin Sona Ermesi

Etik Kurul üyeliğinin ve görevin sona ermesi aşağıdaki durumlarda söz konusudur.

 1. Etik Kurul üyesi yazılı irade beyanı ile Etik Kurul’dan ayrılabilir.
 2. PERYÖN Tüzüğü’nün 5. maddesine göre dernek üyeliği sona eren üyenin Etik Kurul üyeliği de kendiliğinden sona erer.
 3. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki Etik Kurul toplantısına gelmeyen Etik Kurul üyesi yazı ile uyarılır. Uyarıya rağmen üçüncü toplantıya da katılmayan üyenin Etik Kurul üyeliğinin yitirilmesine, Etik Kurulu’nca karar verilir. Etik Kurul, üyeliğini yitiren üyeye; kurul kararı, yitirme nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirir. Etik Kurul yedek üyeleri arasından en çok oy almış olan (1. yedek) üye, Etik Kurul asli üyeliğine atanır, gerektiği durumda kurul üyeleri arasında yeni görev dağılımı yapılır.

 6.4. Çalışma Yöntemi

Kurul’un düzenli toplantıları dört ayda bir yapılır. Gerekli hallerde asil üyelerden herhangi birisinin önerisi üzerine daha sık toplanabilir. Kurul faaliyet raporlarını iki yılda bir yapılan Dernek Olağan Genel Kurul’unda üyelere sunar.

Kurul; başkanın gündem çağrısı üzerine, başkan ve/veya başkan vekili dâhil en az üç asil üyenin katılımı ile toplanır. Kurul, toplantıya çağrıldığı tarihi takip eden 15 gün içinde toplanmak zorundadır. Diğer üyelerin önceden bilgi sahibi olmaları için ayrıntılı gündem, idari sekreter tarafından kendilerine iletilir.

Kurul Başkan’ının toplantıda bulunamaması durumunda çalışmalar Başkan Vekil’inin yönetiminde yürütülür.

Kararlar, Kurul toplantısına katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın veya başkan vekilinin oyu yönünde karar verilir.

Başvurular dosyaların alt kurullara iletilmesi halinde alt kurullar, kendilerine iletilen dosya üzerindeki çalışmalarını belirlenen süre içinde tamamlayarak hazırladıkları raporu görüşülmek üzere Kurul başkanına sunarlar.

7.     Yürürlük

Etik Kurul Yönetmeği ve eki olan İş Etiği İlkeleri; ilk Genel Kurul’da Genel Kurul Üyelerinin onayına sunulmak koşulu ile Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanması ve üyelere duyurulması ile yürürlüğe girer.

Dernek Yönetim Kurulu etik ile ilgili uygulamalarını bu yönetmelik hükümleri ve Dernek tüzüğünde yazılı ilgili madde hükümleri çerçevesinde yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu Yönetmelik, Dernek Yönetim Kurulu’nda görüşülüp onaylandığı karar tarihinden geçerli olacak ve ilk yapılacak Olağan Genel Kurul da Dernek üyelerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

 

 

Güncelleme Periyodu:

Yılda bir kez.