Ödül Kategorileri

PERYÖN İNSANA DEĞER ÖDÜLLERİ  2024 ÖDÜL KATEGORİLERİ

 

     1.    İNSANA DEĞERDE LİDERLİK KATEGORİSİ (BÜYÜK ÖDÜL)

     2.    DEĞER YARATAN UYGULAMALAR KATEGORİLERİ

    a.    YETENEK KAZANIMINA YÖNELİK İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ

    b.    BAĞLILIK, KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ

    c.    DİJİTAL DÖNÜŞÜME LİDERLİK

    d.    ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK YÖNETİMİ

    e.    ÖĞRENEN ORGANİZASYON VE ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ

    f.     YAŞAM KALİTESİNİ DESTEKLEYEN UYGULAMALAR

    g.    GELECEĞİN İŞ YAŞAMINDA DEĞER YARATMAK

 

1.    İNSANA DEĞERDE LİDERLİK KATEGORİSİ (BÜYÜK ÖDÜL) 

Kurum stratejileri ile IK stratejilerini uyumlandırmış, sektöründe ve sektör dışı diğer firmalarca örnek alınabilecek, IK ve yetenek yönetiminin farklı alanlarda hayata geçirilen yaratıcı ve öncü uygulamaların uçtan uca değerlendirildiği kategoridir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların birbirleri ile olan ilişkileri tanımlanmış, yarattıkları değer ve sonuçların ölçümleniyor olması gerekmektedir.

«İnsana Değerde Liderlik» kategorisi kapsamında değerlendirmeye alınan süreçler ve değerlendirme kriterleri Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ’ler için ayrı olarak tasarlanmıştır.

Çalışan Sayısı >250 olan işletmeler için – (BOİ)

Bu kategorideki başvurular aşağıdaki süreçlere göre değerlendirilecektir.

1.     Stratejik IK Yönetimi

2.     İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderlik

3.     İletişim Yönetimi

4.     Yenilikçilik ve İnovasyon Kültürü Gelişimi

5.     İnsan Gücü Etkinliği Yönetimi

6.     Motivasyon ve Bağlılık Yönetimi

7.     İnsan Kaynağı Gelişimi

8.     Süreçlerin Geliştirilmesi

9.     Performans Göstergelerindeki Gelişim

10.  Algılama Sonuçları

 

Çalışan Sayısı < 250 olan işletmeler için – (KOBİ)

Bu kategorideki başvurular aşağıdaki süreçlere göre değerlendirilecektir.

1.     Stratejik IK Yönetimi

2.     İletişim Yönetimi

3.     İşe Alım / İşten Çıkarma Yönetimi

4.     Eğitim ve Yetkinliklerin Yönetimi

5.     Kariyer Yönetimi

6.     Performans Yönetimi

7.     Ücret Yönetimi

8.     Katılım, İyileştirme, Takdir Yönetimi

9.     Performans Göstergelerindeki Gelişim

10.  Algılama Sonuçları

 

#Yenilikçi uygulama yaklaşımları # çalışan odaklı uygulamalar #uyumlandırılmış IK stratejileri # etkin liderlik kültürü # öneri ve iyileştirme süreci # kurum içi proje yönetimi

2. DEĞER YARATAN UYGULAMALAR KATEGORİ AÇIKLAMALARI

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri “Değer Yaratan Uygulamalar Kategorilerinin” insan kaynakları yönetiminde ve şirket içerisinde değer yaratan unsurların benimsenmesini sağlayarak, somut örneklere dönüştüren uygulamaların paylaşılması hedeflenmektedir. Dolayısı ile uygulamanın hayata geçirilmiş ve uygulama sonunda elde edilen sonuç ve değerlerin karşılaştırılabilir ve ölçülebilir nitelikte olması, başvurular için ön koşuldur.

Uygulama sonunda elde edilen sonuç ve değerlerin sürdürülebilirşirket içerisinde ve sektörde fark yaratmış olması beklenmektedir. 

Değer Yaratan Uygulamalar Kategorileri kapsamında değerlendirmeye alınan süreçler ve değerlendirme kriterleri Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİ'ler için ayrı tasarlanmıştır.

2.a. Yetenek Kazanımına Yönelik İşveren Markası Yönetimi

Yetenek Kazanımına Yönelik İşveren Markası Yönetimi kategorisinde, firmaların yeteneklere erişmek için yaptıkları uygulamaları ve çalışanların adaylık ve iş alım sürecini içeren İşveren Markası çalışmalarını değerlendiriyoruz.

Firmanın cazibesini artıran çalışmalardan başlayarak, adaylara erişmek için kullanılan yöntemler ve mülakat uygulamaları, adaylar nezdinde kuruma duyulan güvenin sağlanması, kurum kültürünün ve iş gerekliliklerinin adaya doğru bir şekilde aktarılması çerçevesinde gerçekleştirilen iletişim ve yaklaşımların stratejilerle uyumu ve tutarlılığı konularında açık örnekler sunulmalıdır. Ayrıca aday ve çalışan deneyimine olan etkiler açıklanmalıdır.

Kategoride, yetenek kazanımına yönelik işveren markası yönetimi bilinirlik ve tercih edilme ölçümleri ve düşük erken devir hızı oranları ile sunulduğu ve ilgili aksiyon planlarının değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir.

#mezun ilişkileri #aday deneyimi #sosyal kurum #yetenek kazanımı #kurum kültürü #yeteneğe ulaşım

2.b. Bağlılık, Kültürel Dönüşüm Yönetimi

Bağlılık, Kültür ve Dönüşüm Yönetimi kategorisinde; çalışan bağlılığının en önemli unsuru olan kuruma duyulan güveni sağlamak amacıyla yapılan uygulamaları ve bunların firma öncelikleri çerçevesinde sonuçlarını değerlendiriyoruz.

Kullanılan takdir ve ödüllendirme araçlarının, iletişim ve yaklaşımların stratejilerle uyumu ve tutarlılığı konusunda açık örnekler sunulmalıdır. Çalışan bağlılığının sağlanması, psiko-sosyal güvenin artırılması ve çalışma ortamında mutlu çalışanlar için kurum içi ve dışı iletişim araçlarının belirtilmesi, amaç ve anlam içeren çalışan yolculuğunun ortaya konması, değer önerisinin belirtilmesi, aksiyon planlarının ortaya konması ve bu araçların sonuca etkilerinin ölçümlerle ve özellikle bağlılık ölçümleri ile doğrulanması gerekmektedir.

Kategoride kurum kültürünü bir kaldıraç olarak ele alan veya dönüştüren uygulamalar ile krizlere ve paradigma değişikliklerine kurum kültürünün nasıl cevap verdiği de dikkate alınacaktır. Artan çalışan bağlılığının işveren markası elçiliğine ve kurum kültürüne yansıması, uygulamaların çalışan deneyimi ve iş sonuçları üzerindeki etkisinin somut örneklerle paylaşılması beklenmektedir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir. (Kuruma duyulan güveni arttırmak, stratejilerle uygulamaları uyumunu sağlamak)

#çalışan deneyimi #sosyal kurum #motivasyon #iş-özel yaşam dengesi #kültür #kurum kültürü #kurumsal yetkinlik # takdir ve ödüllendirme 

2.c. Dijital Dönüşüme Liderlik Kategorisi

İnsan Kaynakları'nın dijital dönüşümün yönetiminde öncülüğü sahiplenmesi, kültürün ve sistemlerin geçiş döneminin sağlıklı şekilde yürütülmesinde insan odaklı yaklaşımları değerlendirilecektir.

İnsan Kaynakları liderliğinde hayata geçirilmiş olan dijital dönüşüm uygulamalarının kurgulanma ve uygulama aşaması ile birlikte yönetiminin ve üretilen değerin/sonuçların değerlendirildiği kategoridir.Dijitalleşmenin insan odaklı gerçekleşmesi, kuruma, ilgili paydaşlara katkı sağlayacak nitelikte gerçekleştirilebilmesi için değişim yönetimi yaklaşımı ile uygulanması ve tüm süreçlerin dahil edilmesi gerekir.Kültürün dijitalleşme yönünde gelişimi, dijital dönüşüm sürecinde çalışanların uyumunun sağlanması ve tüm süreçlerdeki gelişmelerin hayata alınabilmesi için çalışanların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi, süreklilik içeren insan merkezli dijital değişim yönetimine ilişkin uygulamalar da değerlendirilecektir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir. (Dijital dünyaya uyumda İK'nın yol göstericiliği)

(Not: Buradaki İnsan Kaynakları tanımlaması sadece İK birimine değil kurumdaki tüm İnsan Kaynağına yönelik tanımlanmıştır.) (Kurum adına büyük değişimlerin yanı sıra İK özelinde etkili, güncel, kritik uygulamalarda değerlendirebilir.)

#IK Dashboard # bulut IK #dijital platformlar #uzaktan erişim #esneklik #etkin zaman yönetimi # şirket içi mesajlaşma araçları #kullanıcı dostu çözümler #robotik süreç otomasyonu #ik analitiği #dijital yetkinlikler

2.d. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetimi Kategorisi

Kurum içerisinde farklılık tanımlamasının yapılması, farklılıkların etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin yaklaşımların geliştirilmiş olması ve adil süreç ve uygulamaların hayata geçirilmiş olması beklenmektedir. Çeşitlilik ve kapsayıcılık yönetimi; cinsiyet, ırk, yaş/jenerasyon, kültür, lokasyon, eğitim düzeyi vs. gibi boyutların kurum içerisinde dengeli ve adil bir şekilde yönetilmesini, farklılıkların yaşatılacağı, kapsayıcı bir kurum kültürünün geliştirilmekte olmasını gerektirmektedir. Gençlerin kararlara katılımının cesaretlendiği, insanların farklılıklarını ve farklı düşüncelerini ortaya koyabilmeleri için gerekli olan psikososyal güven ortamının sağlanması (politika ve prosedürlerle) da paylaşılabilir.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığın oluşturduğu sinerji ve yenilikçi yaklaşımların ortaya konması, kültüre ve iş sonuçlarına olumlu yansımaların vurgulanacak şekilde ölçülmüş değerlerle sunulması beklenmektedir. Toplumsal şiddete karşı çalışanlara ve topluma destek olunmasına ilişkin uygulamalar da bu kategoride ele alınacaktır.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi, uygulamanın çalışan deneyimine olan etkisinin ortaya konması ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir.(Çeşitllilik ve kapsayıcılığın getirdiği zenginlik)

#fırsat eşitliği #kapsayıcılık #kültür #etik yönetimi #genç kuşak katılımı #kadın istihdamı #etik yönetimi #insan hakları #kadın hakları #toplumsal cinsiyet #fikir ayrılıgı #psikososyal güven

2.e. Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Çevikliği Kategorisi

Kuruluşların uzun dönem ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, çalışanların yetenek ve yetkinliklerinin geliştirilmesi (upskilling) ve yeni yetkinlikler kazandırılmasına (reskilling) yönelik uygulamaların değerlendirildiği kategoridir. Yetenek havuzunun oluşturulması, korunması ve geliştirilmesine ilişkin hayata geçirilmiş Yetenek Yönetimi uygulamalarının paylaşılması beklenmektedir.

Öğrenen organizasyon olma yolunda, yenilikçi ve öğrenme çevikliğini geliştiren eğitim ve gelişim yaklaşımlarının oluşturulmuş, etkinliğinin ölçülerek değerlendirilmiş ve hayata geçirilmiş olması aranmaktadır.Yeniliklere açık, öğrenmeyi kalıcı hale getirecek sistematik yaklaşım ve araçların geliştirilmesi ve öğrenme sonucunda yaratılan değerin ölçülerek sunulması beklenmektedir.

Hayata geçirilmiş olan uygulamaların, her seviye ve yaştaki çalışanların beklentileri ile ilişkilendirilmiş, gelişim planları doğrultusunda oluşturulmuş, performans yönetimi, ücret yönetimi ve kariyer planlama ile ilişkilendirilmiş yenilikçi yaklaşımların ve öğrenme unsurlarının tüm İK sistemlerine yansıtılmış olması gerekmektedir. (İK sistemleri & yetenek yönetimi)

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi, uygulamanın çalışan deneyimine olan etkisinin ortaya konması ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir.

#performans yönetimi #yedekleme #yetenek yönetimi #liderlik #mobilite #rotasyon #geribildirim #gelişim planlama #öğrenen organizasyon #reskilling #upskilling #öğrenme çevikliği

2.f. Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar Kategorisi

Çalışanların fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlıklarını dikkate alarak, yaşam kalitesini destekleyen uygulamaların değerlendirildiği kategoridir.
Değerlendirme sürecinde çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik mevzuat ve diğer resmi gerekliliklerin ötesine geçen bütüncül ve yenilikçi yaklaşımlar ile hayata geçirilmiş olması beklenmektedir. Bu uygulamaların süreklilik gerektiren nitelikte olması gözetilirken, kurumun hedeflenen çalışan profiline uygunluğu ve sonuç üretebilen etkilerinin gözlemlenmesi ve ölçülerek sunulması beklenmektedir. Kriz dönemlerinde (küresel, ülke, ekonomik, sosyal, pandemi, doğal afet vb) çalışanın tüm boyutlardaki sağlığını koruyacak yaklaşımların planlanması, stratejilerinin oluşturulması yönünde örneklerin aktarılması beklenmektedir.

Bu kapsamda hayata geçirilmiş olan uygulamaların gelişimlerinin takip edilmesi, uygulamanın çalışan deneyimine olan etkisinin ortaya konması ve süreç iyileştirmelerine yönelik olarak hayata geçirilmiş uygulamalara ilişkin somut örneklerin paylaşılması beklenmektedir. (Çalışan fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığı & motivasyonu)

#kurumsal zindelik #fiziksel çalışma koşulları #bilinçli çalışan #çalışan gelişimi odaklı eğitimler #fiziksel çalışma ortamı #kurum içi sağlık hizmetleri #uzaktan takip sistemler #kurumsal esenlik #wellbeing 

 2.g. Geleceğin İş Yaşamında Değer Yaratmak Kategorisi

Geleceğin İş Yaşamında Değer Yaratmak başlıklı proje ödülü kategorimizde, gelecek öngörülerini araştıran, değerlendiren, vizyoner modelleri ve uygulamaları ortaya koyan, fikir üretmeyi teşvik eden, düşünce yapıları geliştiren ve bu yaklaşımda süreklilik sağlayan projeleri değerlendiriyoruz. Başvurularda, kurumları için nasıl bir iş yaşamı hayal ettiklerini, bu hayalin önündeki engelleri nasıl kaldırdıklarını, yöntemleri ve kaynaklarını nasıl belirlediklerini, projelendirdiklerini ve planladıklarını dikkate alıyoruz.

Başvuran projelerin ezberbozan uygulamalar olmasını ve iş modellerini zenginleştirmesini, ana faaliyet alanına direkt etkisi olmasını bekliyoruz. Gelecek trendleri, dinamiklerinin araştırılarak, ekosisteme yönelik geniş bakış açısı ile değer yaratmaya odaklı, insan kaynakları çalışma yöntemleri, ilişki yönetimi, iletişim dili ve araçlarının belirlenmesi.

Bu kategoride ayrıca, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında şirket çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilen, şirketin çevresel ve toplumsal etki değerlendirmelerine etki eden, firmanın iş sürekliliğini destekleyen ve liderliği şirket içinde başvuran ekipler tarafından yürütülen projeler de aday olabilir. Söz konusu uygulamaların, BM Sürdürülebilirlik Hedefleri çerçevesinde toplumsal fayda yaratması beklenmektedir.

Projelerde uygulanan yaklaşım ve bakış açısının sistemli ve sürekliliğini sağlayacak altyapı ve kültürün gelişimine uygun yönetim anlayışının oluşturulması ve çalışan deneyimine olan etkisinin ortaya konması önem taşımaktadır. Bu yaklaşımın uygulama sonuçlarının yarattığı farklılık ve oluşturduğu değerin ölçülerek sunulması beklenmektedir. (Geleceğe hazırlıklı olmak)

#Kurumsal Girişimcilik #Kurumsal Sosyal Sorumluluk #Vizyon Geliştirme #Uzgörü #Gelecek #Değer Önerisi #Sürdürülebilirlik #İş Sürekliliği

 

 

 Detaylı bilgi için [email protected] adresine mail gönderebilir veya 0216 368 00 79 no.lu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.